Χριστίνα Παπανδρέου

Χριστίνα Παπανδρέου

CFO, ELGEKA GROUP

Η Χριστίνα Παπανδρέου είναι CFO του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ από το 2020. Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ.

 

Integrated system for Sales and Operational Planning
Αφορά τη διαδικασία και το αντίστοιχο σύστημα με το οποίο συντονίζονται όλες οι Διευθύνσεις της εταιρείας για τον προγραμματισμό των προωθητικών ενεργειών σε συνδυασμό με την επίτευξη στόχων πωλήσεων και τη διαχείριση αποθεμάτων. Μια ολιστική προσέγγιση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εμπορικού κύκλου μηνιαίως και στην οποία βασικό ρόλο έχει η Οικονομική Διεύθυνση.