Στράτος Πατσατζής

Στράτος Πατσατζής

Group CFO, SIDENOR STEEL GROUP

Η σημαντικότητα του υπολογισμού του οριακού περιθωρίου συνεισφοράς (marginal contribution) στη βιομηχανία

Το οριακό περιθώριο συνεισφοράς ή αλλιώς marginal contribution αποτελεί σημαντική έννοια στον τομέα της οικονομίας και της διοίκησης παραγωγής. Αναφέρεται στην κερδοφορία που προκύπτει από την παραγωγή και πώληση μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας. Συνολικά, το οριακό περιθώριο συνεισφοράς αντιπροσωπεύει την αύξηση των κερδών που προκύπτει από την επιπλέον
παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των συνολικών δαπανών.